Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Bieg Rodzinny 15.06.2024

Bieg Rodzinny 15.06.2024

Zapraszamy do udziału w Biegu Rodzinnym w dniu 15 czerwca 2024 r. 

Bieg organizowany jest dla uczniów klas 6-8, uczniów liceum ogólnokształcącego, rodziców uczniów oraz każdego chętnego mieszkańca Kolumny

CEL IMPREZY:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 2. Rozbudzanie zainteresowań sportowych wśród dzieci.
 3. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 4. Propagowanie czynnego spędzania czasu wolnego z rodziną.

ORGANIZATOR:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku - Kolumnie, ul. Toruńska 1, tel. 43 675 46 60

 

TERMIN I MIEJSCE BIEGÓW:

 1. Bieg odbędzie się dnia 15 czerwca 2024 r.
 2. Start i meta znajdują się u zbiegu ulic Wczasowej i Akacjowej (za budynkiem Columna Medica), dekoracja uczestników biorących udział w biegu oraz zakończenie imprezy odbędzie się na boisku szkolnym ZSO w Łasku - Kolumnie.

ZGŁOSZENIA DO BIEGU:

Rejestracja na Bieg Rodzinny  odbywa się za pośrednictwem zgłoszeń  (załącznik nr 1)      złożonych do Anny Szukalskiej (nauczyciel w ZSO w Kolumnie) lub w sekretariacie szkoły od dnia 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. -  nie ma możliwości zapisu w dniu Biegu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Do startu dopuszczone zostaną dzieci zgłoszone w terminie do 14 czerwca 2024 r. wraz z załączoną pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Biegu.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biegu.
 3. Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Biegu.
 4. Każdy uczestnik Biegu musi mieć widoczny numer startowy (zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji).
 5. Uczestnik Biegu w dniu zapisu składa oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w Biegu. W przypadku dzieci oświadczenie podpisuje rodzic/opiekun prawny.
  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego Regulaminu. 

PROGRAM ZAWODÓW:

13.00 – 13.30 - Weryfikacja  uczestników 

13.30- 14:30 - Bieg rodzinny na dystansie 2300 m szlakiem czerwonym ścieżki biegowej

14:30 – 15:00 - Uprzątniecie trasy zawodów

 

Wręczenie medali dla uczestników odbędzie się podczas rozpoczęcia pikniku szkolnego ZSO w  Łasku - Kolumnie

TRASA BIEGÓW:

Bieg rodzinny odbywać się będzie ścieżką biegową (szlak czerwony) znajdującej się u zbiegu ulic Wczasowej i Akacjowej (za budynkiem Columna Medica)

KLASYFIKACJA:

Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Za zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Przewidziano dodatkową nagrodę dla uczestnika, który przebiegnie trasę w oryginalnym przebraniu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania Biegu.
 2. Organizator zapewnia uczestnikom wodę.
 3. Organizator zapewnia środki do dezynfekcji.
 4. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair–play podczas trwania Biegu i na trasie Biegu.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się wyznaczoną przez Organizatora trasą Biegu - w przypadku skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej trasie niż wyznaczona) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
 6. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Biegu  i swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotografiach z Biegu. 
 8. Uczestnik startuje wyłącznie na swoją odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko (za dzieci uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie).
 9. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora (za dzieci uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie).
 10. Każdy uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie dotrzeć na miejsce Biegu (za dzieci uczestniczące w biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie).
 11. Zabrania się wnoszenia na trasę przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników (za dzieci uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie).
 12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń Organizatora (za dzieci uczestniczące w Biegu odpowiadają rodzice /prawni opiekunowie).
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie i wszelkich regulaminach i postanowieniach związanych z uczestnictwem w Biegu. 
 14. Organizator nie odpowiada za ubrania i rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Data dodania: 2024-05-31 06:49:28
Data edycji: 2024-06-02 18:59:25
Ilość wyświetleń: 125

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej