Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja, wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpostawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Realizator projektu: p. Karolina Makarewicz

Adresaci projektu: klasa: IIIa SP

CZASTRWANIAPROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

CELE OGÓLNEPROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
  i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA PLACÓWKI:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 • Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
 • Edukacja i prewencja emocjonalna.
 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
 • Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii , przełamywanie barier.
 • Integracja środowiska szkolnego.
 • Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy).
 • Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia
Data dodania: 2021-09-15 14:54:38
Data edycji: 2021-09-15 14:56:33
Ilość wyświetleń: 572

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej