Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja, wspierający rozwój emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, skierowany jest do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, szkół ponadpostawowych, szkół polonijnych oraz ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

Realizator projektu: p. Karolina Makarewicz

Adresaci projektu: klasa: IIIa SP

CZASTRWANIAPROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

CELE OGÓLNEPROJEKTU:

 • Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 • Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
 • Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób
 • Integracja zespołu klasowego.
 • Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju
  i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
 • Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
 • Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU DLA PLACÓWKI:

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 • Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19)
 • Edukacja i prewencja emocjonalna.
 • Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
 • Wielokierunkowy rozwój dzieci, kształtowanie kreatywności, odpowiedzialności, empatii , przełamywanie barier.
 • Integracja środowiska szkolnego.
 • Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Ciekawa realizacja podstawy programowej i programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym i szerszym (projekt ma zasięg międzynarodowy).
 • Spadek zachowań agresywnych w grupach uczestniczących w projekcie.
 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez organizację ciekawych przedsięwzięć, wspomagających rozwój ucznia
Data dodania: 2021-09-15 14:54:38
Data edycji: 2021-09-15 14:56:33
Ilość wyświetleń: 727

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca,
a której nikt nikomu nie może odebrać”

Ignacy Jan Paderewski

Partnerzy

Godło
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej