Akceptuję pliki cookies.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW KLAS I – IV

"By czytać się chciało, zakładkę zrób wspaniałą"

 1. Organizator konkursu:
  Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. I.J. Paderewskiego W Kolumnie
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • współpraca biblioteki z wychowawcami klas
 • rozwijanie wyobraźni wśród dzieci
 • pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym
 • doskonalenie sprawności manualnych
 1. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej im. I. J. Paderewskiego w Kolumnie. W konkursie biorą udział chętni uczniowie klas I – IV. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie jednostronnej zakładki książki. Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane). Mogą być użyte dowolne materiały płaskie, nie niszczące i nie brudzące książek. Kształt pracy dowolny. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę konkursową Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu , klasę .
 1. Czas trwania konkursu:

15.10.2018 – 15.11 .2018 r. – prace należy dostarczyć do dnia 15 listopada 2018 r. do biblioteki szkolnej. Prace zostaną umieszczone na wystawie w bibliotece i stają się jej własnością .

 1. Ocena uczestników konkursu:

Prace oceniać będzie komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel plastyki oraz nauczyciel kl. II. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę : pomysłowość, i estetykę.

Dla laureatów Konkursu Organizator przygotował nagrody. Ogłoszenie wyników nastąpi po 15 listopada.

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Recytatorskiego

"GODNOŚĆ, WOLNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ "

Z okazji 100 rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

1. Organizator konkursu:

   Bibliotekarz i nauczyciele języka polskiego uczący w klasach IV

2. Cele konkursu:

- upamiętnienie 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości,

- kształtowanie uczuć patriotycznych,

- rozwijanie umiejętności recytatorskich,

-upowszechnienie znajomości polskiej poezji patriotycznej,

- rozwijanie zainteresowań poezją,.

3. Warunki uczestnictwa:

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV

- każdy uczestnik przygotowuje do recytacji jeden wiersz o tematyce patriotycznej,

- czas występu nie może przekraczać 5 minut

- chęć udziału należy zgłosić do 10 października do swojego nauczyciela języka polskiego

4. Przebieg konkursu:

Etap I

- klasowe eliminacje – przeprowadza je nauczyciel języka polskiego uczący w danej klasie – 29 października – do finału przechodzi 3 uczniów danej klasy, którzy okażą się najlepsi w eliminacjach wg następujących kryteriów oceny: dobór utworu, opanowanie pamięciowe tekstu, interpretacja wiersza, dykcja (sposób mówienia, poprawność wypowiedzi), ogólny wyraz artystyczny(naturalność wypowiedzi, rekwizyty)

Etap II

Szkolny finał – termin 6 listopada.


                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip