Akceptuję pliki cookies.

Liceum Ogólnokształcące w Kolumnie objęte patronatem
Wydziału Filozoficzno-Historycznego

„W przeświadczeniu, że nauki humanistyczne i kultura polska mogą w nieskrępowany sposób rozwijać się dla dobra społeczeństwa jedynie we współpracy ośrodków akademickich ze szkolnictwem średnim i podstawowym, z potrzeby wzajemnego kontaktu i pełnego wykorzystania zarówno potencjału naukowego, jak i potrzeb powierzonych nam uczniów i studentów, dążąc do dalszej poprawy jakości kształcenia i upowszechniania wiedzy – obie strony deklarują trwałą chęć współpracy, w jej dowód podpisując niniejszą umowę patronacką”. Przytoczony cytat stanowi preambułę umowy patronackiej, jaka w dniu 25 marca 2014 roku została zawarta przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku-Kolumnie reprezentowany przez Panią Dyrektor Halinę Wawrzyniak-Lichą oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego (WF-H UŁ) reprezentowany przez Pana prof. dra hab. Macieja Kokoszkę, prodziekana do spraw jakości kształcenia, któremu towarzyszył Pan mgr Andrzej Kompa, osoba z ramienia WF-H UŁ odpowiedzialna za realizację Programu Patronackiego, pełnomocnik dziekana WF-H ds. promocji.

Uroczystość podpisania umowy patronackiej między ZSO w Łasku Kolumnie a WF-H UŁ uświetnił swoją obecnością Pan Gabriel Szkudlarek, burmistrz Łasku, który w przemówieniu wyraził zadowolenie z finalizacji rozmów toczących się od ponad roku między Szkołą w Kolumnie a władzami Wydziału.

Wagę umowy patronackiej podkreślił również Pan prof. Kokoszko, akcentując przy tym, że jest to pierwsza tego typu umowa, tj. Wydział-Szkoła, jaka została podpisana przez władze Uczelni. Dla ZSO w Kolumnie, w tym przede wszystkim tamtejszego Liceum, nawiązanie bliskiej współpracy z WF-H UŁ stanowi kolejny krok na drodze do podnoszenia jakości kształcenia uczniów.

W ramach współpracy WF-H zobowiązał się m.in. do: popularyzacji nauk humanistycznych wśród młodzieży szkolnej, zwłaszcza licealistów i gimnazjalistów; wspierania inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkołę, zapraszania uczniów i nauczycieli do udziału w ważnych wydarzeniach odbywających się w WF-H UŁ (wykłady luminarzy świata polityki, kultury i nauki, debaty, dyskusje); organizowanie spotkań z kadrą profesorską WF-H na terenie ZSO (wykłady, panele dyskusyjne); ułatwiania uczniom ZSO uczestnictwa w przeprowadzanych przez pracowników naukowych Wydziału wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnologii i antropologii kulturowej, filozofii oraz nauk pokrewnych; objęcie systemem konsultacji przez pracowników WF-H UŁ szczególnie uzdolnionych uczniów przygotowujących się do olimpiad przedmiotowych; współpracę studentów WF-H UŁ i młodzieży szkolnej w ramach kół zainteresowań; udostępniania dla wycieczek przedmiotowych zasobów dydaktycznych WF-H UŁ; współpracy w organizacji projektów z dziedziny kultury i popularyzacji nauk oraz ułatwienie młodzieży dostępu do księgozbioru na zasadzie możliwości korzystania z czytelni bibliotek WF-H UŁ.

Przyjęte w umowie patronackiej sformułowania pozwalają ZSO w Kolumnie na systematyczne rozwijanie współpracy z WF-H UŁ, aby optymalnie dostosować ją do wymagań i potrzeb uczniów.

  • dsc03405
  • dsc03406
  • dsc03407
  • dsc03408
  • dsc03409
  • dsc03410
  • dsc03411
  • dsc03412
  • dsc03420

                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip