Akceptuję pliki cookies.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łasku-Kolumnie

 

 

§ I

Celem Samorządu jest:

 1. Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych.
 2. Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
 3. Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

§ II

Do zadań Samorządu należy:

 1. Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych w Statucie Szkoły.
 2. Przedstawianie Dyrektorowi Szkoły, Radzie pedagogicznej, Radzie Szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.
 3. Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Szkoły i Radą Rodziców w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych.
 5. Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.
 6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 7. Analizowanie zawartości „skrzynki kontaktowej” w obecności opiekuna SU.

§ III

Uprawnienia Samorządu obejmują:

 1. Prawo przedstawiania Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Szkoły wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.
 2. Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.
 3. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 4. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 5. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
 6. Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie kroniki.
 7. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 8. Prawo wypowiadania opinii nt. współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.
 9. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

§ IV

Władze Samorządu Uczniowskiego:

 1. Wszyscy uczniowie szkoły należą do Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas do samorządów klasowych.
 2. Najwyższą władzą samorządów klasowego i szkolnego jest ogólne zebranie członków.
 3. Władzą wykonawczą samorządów są zarządy samorządu klasowego i szkolnego.
 4. Struktura organizacyjna Zarządu Samorządu Szkolnego:

a.      dwóch przewodniczących Zarząd Samorządu Szkolnego

b.      dwóch zastępców - wybierany w wyborach na zebraniu ogólnym

c.      członkowie.

 1. Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządów.

Wybory do Samorządu Szkolnego:

Termin wyborów: do końca września każdego roku szkolnego

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa na 5 dni przed wyborami.

Spośród zgłoszonych kandydatów, uczniowie na ogólnym zebraniu w głosowaniu tajnym wybierają czterech, którzy będą tworzyć Zarząd Samorządu Szkolnego.

Przejęcie władzy przez nowy samorząd : 1 X każdego roku szkolnego.

 1. Kadencja Zarządu SU trwa przez okres roku szkolnego.

§ V

 1. Zarząd SU współpracuje z wychowawcami klas, dyrektorem szkoły i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.
 2. Zarząd SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

§ VI

 1. Samorządy mogą posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszów jest Zarząd w porozumieniu z opiekunami.
 2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
  1. z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatnie pracę
  2. z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez
  3. z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych
  4. ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne.

§ VII

Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzła szkolnego, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
 6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.
 7. Powołanie opiekunów SU.
 8. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

§ VIII

Obowiązki opiekunów Samorządu Uczniowskiego:

 1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
 2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.
 3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
 4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
 5. Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

§ VIII

Dokumentację pracy Samorządu stanowią:

 

 1. Regulamin Samorządu.
 2. Zeszyt protokołów.
 3. Roczne plany pracy.
 4. Kronika szkoły.

                                                  logo politechnika lodzka    WFOŚiGW w Łodzi   logo bip